Neden Sima Alüminyum

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sima Alüminyum topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşım ve anlayışımızla; insana, bilgiye ve teknolojiye yatırım yaparak sıfır iş ve çevre kazası ile üretimlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu bağlamda,

Güvenli, sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,

Kullanılan teknoloji, hammadde ve yardımcı maddelerin sağlık, emniyet ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,

Proseslerimizdeki tehlikeleri tanımlamayı, riskleri değerlendirerek - ortadan kaldırmayı veya risklerin olası etkilerini azaltmak için gereken önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi, yangın ve acil durumlara hazırlıklı olmayı, olası kaza sonrasında gerekli araştırma ve iyileştirmeleri yapmayı,

Organizasyonun her kademesinde Sağlık, Emniyet ve Çevre gerekliliklerimize uygun olarak ortak bir bakış açısı geliştirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, sürdürülebilir bir Sağlık, Emniyet, Çevre kültürü oluşturmayı,

Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçlerin devamlılığını ve sürekli gelişimi sağlamak için her düzeyde çalışandan yönetime, ziyaretçiye, stajyere, taşeronlarımıza ve hatta tedarikçiden müşteriye kadar bütün paydaşlarımıza eğitim imkanı sağlamayı,

Yeni teknolojilerin benimsenmesinde önder olmayı, alternatif materyalleri seçmeyi, doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı,

Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel emisyonları en aza indirgemeyi, atıkların kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanmasını, bölgemizdeki biyolojik çeşitliliği gözeterek gerekli önlemleri almayı,

Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılığımızla örnek olmayı, tasarımdan ürünün bertarafına kadar olan tüm çevresel etkileri göz önünde bulundurarak önlemler almayı ve yönetim dahil tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesini, kabul, beyan ve taahhüt ediyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Üretim ve diğer olağan faaliyetlerimizi, kıstası belirlenmiş standart şartlarda gerçekleştirirken ihtiyaç duyulan yasal yükümlülükleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiyi kullanmayı, işyeri ve ikame eklentilerinde iş kazasına veya olası bir meslek hastalığına neden olabilecek, çevreyi olumsuz etkileyecek emniyetsiz durum ve hareketleri, muhtemel kaza risklerini, proaktif yaklaşım ile etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi, zarar şiddetini indirgemeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı, sürekli iyileştirme düşünce tarzımızla risklerimizi çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katılımı ile etkin olarak yönetebilmeyi, çalışanlarımızla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personellerinin iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde muhafaza etmeyi, endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olumlu/olumsuz durumlar senaryosuna bugünden öngörerek hazırlanmayı, telafisi mümkün olamayan hatalardan ve tedbirsizliklerden kaynaklı insan sağlığının ve hayatının korunması konusundaki görev addeddiğimiz hassasiyetimizle, insan merkezli sürekli iyileştirme ile konsantrasyonu sağlamayı, motivasyon ortamını artırmayı isg kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri ve boyutları dikkate alarak, çevresel riskleri belirlemede ve yönetmede yürürlükte olan çevre mevzuatına ve kuruluşun kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara riayet etmeyi, ürünlerimizin tüm üretim aşamalarında, çevresel etkileri dikkate alarak oluşabilecek kirlilikleri kaynağında önlemeyi, iklim değişikliği etkilerini minimuma indirgemek için sürdürülebilir kaynakları tercih etmeyi ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını, her seviyeden çalışanların katkısıyla çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

Çevre yönetim sistemimiz bütün üretim ve diğer faaliyetlerimizi kapsamaktadır.